URZĄD GMINY W KIKOLE

Aktualności

Opublikowano: czwartek, 09, styczeń 2020 08:05
Super User

Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży
napojów alkoholowych za rok 2019

a090120

 1. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy
  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.);
 2. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r.
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.);
 3. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów
  i usług oraz podatku akcyzowego;
 4. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona
  w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie
  z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych
  w art. 111 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).
Lp. Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych Opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego Opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy
1 o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2 o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa)
przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3 o zawartości powyżej 18% alkoholu przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi
2 100 zł
przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Oświadczenie o wartości sprzedaży - wzór 2020 (25.8kB)

 

Kategoria: