URZĄD GMINY W KIKOLE

Aktualności

Opublikowano: czwartek, 10, wrzesień 2015 13:49
Julita Kozłowska Borucka

opz

ZARZĄDZENIE NR 56/2015

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

z dnia 09 września 2015 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz uchwały Nr XLII/277/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego nr 213, poz. 2978)

Wójt Gminy Kikół

zarządza, co następuje:

§1.

Przeprowadzić konsultacje projektu „Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

§2.

Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od dnia 14.09.2015r. do dnia 05.10.2015r.

§3.

Projekt Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.kikol.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kikół projektu Programu, o którym mowa
w §1.

§5.

 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii lub złożeniu uwag do treści projektu wymienionego w §1.

 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
  w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Kikół.

§6.

Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia, należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy w Kikole, pok. nr 10
lub przekazać drogą elektroniczną na adres urzad@kikol.pl w terminie określonym w §2.

§7.

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§8.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych.

§9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                  Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 56/2015

                                                                                  Wójta Gminy Kikół

                                                                                  z dnia 09 września 2015r.

                       

Projekt programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1. 1. Ilekroć w niniejszym „Programie” mowa o:

            1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138, z 2015r. poz. 1255);

            2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to osoby prawne
i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

            3) programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Kikół
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2015 roku;

            4) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa
w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 2

Cel główny i cele szczegółowe Programu

 

§2.1. Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe programu to:

            1) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy poprzez zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych;

            2) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej;

            3) promocja działalności organizacji pozarządowych;

            4) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych;

            5) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań             publicznych;

            6) integracja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne;

            7) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich;

            8) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;

            9) międzypokoleniowa integracja mieszkańców gminy.

 

Rozdział 3

Zasady współpracy

 

§3. Współpraca Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

            1) pomocniczości – polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych;

            2) suwerenności stron – oznaczającej, że gmina i organizacje pozarządowe  podejmujące współpracę zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie;

            3) partnerstwa – oznaczającego, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;

            4) efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

            5) uczciwej konkurencji – oznaczającej równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań;

            6) jawności – kreującej jawne dla wszystkich obywateli procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonywania zadania są jawne.

Rozdział 4

Zakres przedmiotowy

§4. 1. Przedmiotem współpracy Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi jest:

 1. realizacja zadań gminy: ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, turystyka i krajoznawstwo, działalność charytatywna, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy.

 

Rozdział 5

Formy współpracy

 

§5. 1. Współpraca Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy lub poza finansowy.

2. Współpraca o charakterze finansowym obejmuje zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

3. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust. 2 ma formę:

            1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

            2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na     dofinansowania ich realizacji.

4. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

5. Współpraca poza finansowa polega w szczególności na działaniach realizowanych poprzez:

            1) publikowanie na stronach internetowych gminy wszelkich ważnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez samorząd, jak i przez organizacje pozarządowe;

            2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;

           3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

            4) organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych jako formy wymiany  informacji na temat podejmowanych działań, możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń;

            5) informowanie organizacji pozarządowych o możliwości pozyskiwania środków na działalność z różnych źródeł;

            6) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska;

            7) sprawowanie patronatu nad przedsięwzięciami realizowanymi przez organizacje pozarządowe;

            8) promocję działalności organizacji pozarządowych,


Rozdział 6

Priorytetowe zadania publiczne.

 

§6. 1. Organy Gminy Kikół umożliwiają udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w następujących dziedzinach należących w świetle ustawy, do sfery zadań pożytku publicznego:

            1) ochrona i promocja zdrowia;

            2) przeciwdziałanie patologiom społecznym;

            3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

            4) kultura i turystyka;

            5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

            6) działalność charytatywna;

            7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

              wyrównanie szans tych rodzin i osób.

Rozdział 7

Okres realizacji Programu.

 

§7. Program ma charakter roczny i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Rozdział 8

Sposób realizacji Programu.

 

§8. 1. Realizacja Programu nastąpi poprzez:

 1. wytyczanie polityki społecznej i finansowej gminy;
 2. szczegółowe określenie zadań ze sfery zadań pożytku publicznego;
 3. wspieranie organizacyjne i merytoryczne organizacji;
 4. podejmowanie i prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 5. kontrolę nad realizacją zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe.

 Rozdział 9

Wysokość środków na realizację Programu.

§9. Na realizację Programu planuje się przeznaczyć w 2016 roku środki finansowe
w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Rozdział 10

Sposób oceny realizacji Programu.

§10. 1. Program podlega stałej ocenie w celu weryfikacji jego skuteczności oraz wprowadzenia ewentualnych poprawek w kolejnych latach współpracy.

2. Opinie dotyczące programu wraz z uzasadnieniem, organizacje pozarządowe mogą zgłaszać w ciągu całego okresu realizacji programu, a zwłaszcza w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.

3. W terminie do 30 kwietnia 2017 roku Wójt Gminy Kikół przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy.

4. Sprawozdanie zawierać będzie wskaźniki efektywności realizacji programu, dotyczące w szczególności:

1) liczba ogłoszonych konkursów;

2) liczba organizacji składających oferty;

3) liczba złożonych ofert;

4) liczna odrzuconych ofert;

5) liczba zawartych umów z organizacjami;

6) liczba rozwiązanych lub unieważnionych umów zawartych z organizacjami;

7) liczba przedsięwzięć zrealizowanych wspólnie przez samorząd z organizacjami pozarządowymi;

8) liczba przedsięwzięć wypromowanych w mediach;

9) liczba przedsięwzięć zainicjowanych przez Gminę Kikół;

10) liczba przedsięwzięć zapewniających międzypokoleniową integrację;

11) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych.

 

Rozdział 11

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji.

§11. 1. Program powstał przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu został opracowany na podstawie doświadczeń z roku poprzedniego oraz po rozmowach z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

2. Harmonogram prac nad przygotowaniem programu określił terminy dotyczące:

            1) przygotowania przez właściwe merytorycznie referaty i jednostki  organizacyjne Gminy propozycji do projektu programu;

            2) opracowania projektu programu;

            3) skierowania projektu programu do konsultacji;

            4) rozpatrzenia złożonych opinii i uwag do projektu;

            5) przedłożenia projektu programu na posiedzenie komisji Rady i skierowanie pod obrady sesji Rady.

3. Projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi w oparciu o Uchwałę Nr XLII/277/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 213, poz. 2978) oraz opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kikol.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół.

Konsultacje odbyły się w terminie od 14.09.2015 r do 05.10.2015r. W wyznaczonym terminie wniesiono/nie wniesiono uwag do programu.

4. Po uchwaleniu przez Radę program zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kikol.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół.

Rozdział 12

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej

 

§12 1. Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje w trybie Zarządzenia Wójta Gminy Kikół.

2. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.

3. Komisja obraduje na posiedzeniach, bez udziału oferentów. Termin
i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący.

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Komisja konkursowa dokonuje oceny na formularzu „Karta oceny oferty”.

6. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIK 1

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 56/2015

Wójta Gminy Kikół

z dnia 09 września 2015 r.

FORMULARZ KONSULTACJI

 

projektu „Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi

oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

 

L.p.

Wskazanie dotychczasowych zapisów, które Państwa zdaniem wymagałyby zmiany

Proponowana treść

zmiany

 

Uzasadnienie

proponowanych zmian

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4…

 

 

 

Dane uczestnika konsultacji:

 

Nazwa organizacji

 

 

Adres organizacji

 

 

Imię i nazwisko oraz funkcja osób

reprezentujących organizację

 

 

……………………………………….

……………………………………….

data, podpisy osób reprezentujących podmiot

wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji

Uwaga:

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kikół pok. nr 10, Plac Kościuszki 7,
87 – 620 Kikół

lub przekazać drogą elektroniczną na adres urzad@kikol.pl w dniach od 14.09.2015r. – 05.10. 2015 r.

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIK 2

 

 SKANY DOKUMENTÓW

Kategoria: