URZĄD GMINY W KIKOLE

Aktualności

Opublikowano: poniedziałek, 16, kwiecień 2018 13:59
Super User

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do Rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego. Wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego zostanie dokonany na wniosek producenta.

Producent surowca tytoniowego, który w dniu 15 grudnia 2017 roku uprawiał, produkował lub zbywał surowiec tytoniowy, zobowiązany jest w terminie 5 miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. do 15 maja 2018 roku złożyć Wniosek o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego wraz z informacjami o powierzchni uprawy i zawartych umowach zbycia za 2017 rok na formularzach udostępnionych na stronie internetowej KOWR (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Warunków monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego).

Jeżeli producent nie posiada numeru EP (w ARiMR), to przed złożeniem do OT KOWR wniosku o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego powinien uzyskać wpis do ewidencji producentów (otrzymać nr EP).

Nowy producent rolny, który zamierza dopiero rozpocząć uprawę tytoniu, produkcję lub zbyt surowca tytoniowego składa wniosek o wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności, w każdym dowolnym momencie roku.

Szczegółowe informacje w zakresie obowiązków wynikających z ustawy dla producentów surowca tytoniowego oraz nabywców surowca tytoniowego, można uzyskać w Oddziale Terenowym KOWR w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 osobiście bądź pod numerem telefonu 52 525 08 01. Formularze Wniosku o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego oraz Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, jak również innych dokumentów składanych do KOWR dostępne są na stronie www.kowr.gov.pl w zakładce INTERWENCJA – TYTOŃ.

ULOTKA

Kategoria: